Firmast

Linus Medical tegutseb kõigis kolmes Balti riigis ning tegeleb meditsiiniseadmete müügi, hulgimüügi ja turundamisega Balti regioonis. Meie firma viljeleb äritavasid, mis toetavad tugevat kogukonda, tervislikku keskkonda ja majanduslikku heaolu nii praegu kui ka tulevikus.

Linus Medical on moodustanud kolm juriidilist isikut Eestis, Lätis ja Leedus ja kõigis nimetatud riikides töötavad asjatundlikud spetsialistid, kes on meditsiiniseadmete müügi ja turundusega aastaid edukalt tegelenud.

Linus Medicali põhitegevusala on meditsiiniseadmete müük ja turundus kõigis kolmes Balti riigis. Linus Medicali Baltimaade keskladu varustab otse hulgimüüjaid ja teisi koostööpartnereid kvaliteetsete toodetega kõigis Balti riikides.Linus Medicali äriklientideks on Baltimaade hulgimüüjad, haigekassad, apteegid ja haiglad. Töötame kõigi kolme Balti riigi turgudel igapäevaselt erinevate kliendigruppidega: üldarstid, perearstid, kirurgid, nahaarstid, onkoloogid, farmatseudid, haigla- ja polikliinikuõed, koduhooldusõed jne.

Linus Medical OÜ privaatsuspoliitika

Meie üldised andmetöötluspõhimõted

Linus Medical OÜ privaatsuspõhimõtted baseeruvad nõudel kaitsta meistsõltuvalt oma klientide ja koostööpartnerite privaatsust. Lähtume oma privaatsuspoliitika kujundamisel ja elluviimisel Euroopa Liidus kehtivast nõudest, mille kohaselt füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel onigaühe põhiõigus. 

Meie privaatsuspõhimõtete aluseks on usaldusväärsus ja konfidetsiaalsus.

Meie eesmärk on tagada, et oma klientidelt ja koostööpartneritelt saadud isikuandmete töötlemine oleks seaduslik, õiglane ja läbipaistev.

Kogutud isikuandmete kaitsel lähtume andmekaitsealastest üleeuroopalistest ning siseriiklikest õigusaktidest.

Meie poolt kogutavate isikuandmete kitsam eesmärk

Linus Medical OÜ valduses on oma klientidelt saadud isikuandmed vaid selleks, et tagada klientide varustamine neile vajalike meditsiiniseadmetega ning vajadusel teavitada oma kliente Linus Medical OÜ poolt pakutavatest uutest toodetest või teenustest, mis meie klientidele vajalik võib olla.

Oma koostööpartnerite ja nende esindajate isikuandmed vajame vaid eesmärgiga tagada kõrgekvaliteediline koostöö oma äripartneritega.

Oma kliendi isikuandmeid säilitame vaid seni, kuni see on vajalik kliendile meiepoolse teenuse osutamiseks. Kui isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, mille jaok need koguti või kui meie klient on isikuandmete kogumisele antud nõusoleku tagasi võtnud, kustutame viivituseta kõik meie valduses olevad, antud kliendi kohta kogutud isikuandmed.

Oma koostööpartneri ja tema esindaja isikuandmeid säilitame vaid seni, kuni see on vajalik toimiva koostöö raames. Koostöö lõppedes kustutame viivituseta kõik meie valduses antud koostööpartneri ja tema esinadaja kohta olemasolevad isikuandmed.

Meie poolt kogutavad isikuandmete koosseis

Selleks, et tagada oma klientidele rahulolu suhetes Linus Medical OÜ-ga, on meile vajalikeks andmeteks kliendi nimi, sünniaeg ja/või isikukood, kontaktteave (elukoha-aadress, telefoninumber ning e-posti-aadress (võimalusel)).

Et tagada kõrgele ärikultuurile vastav suhtlus oma koostööpatneritega, on meile vajalikud koostööpartneri ja tema esindaja nimi ning suhtluseks vajalikud kontaktandmed (asukoha-aadress, telefoninumber, e-postiaadress).

Meie kliendil ja koostööpartneril on igal ajal õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmetest. Kui meie valduses olevad andmed on ebaõiged või ebaolulised, on andmesubjektil õigus nõuda vastavate andmete korrigeerimist või kustutamist. Vastavalt andmed parandame või kustutame viivituseta.

Turvalisuse tagamine meie privaatsuspõhimõtete elluviimisel

Tagame seaduslikel eesmärkidel meie valduses olevate isikuandmete täieliku kaitse. Isikuandmetele lubamatu juurdepääsu vältimiseks oleme võtnud kasutusele vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised turvameetmed. Juurdepääs meie valduses olevate isikuandmetele on ainult selleks volitatud isikutel.

Koostöös ConvaTec`iga

Linus Medical on ConvaTeci toodete ainuesindaja ja - turustaja Balti turgudel.

„Teadmised, mida saame suheldes meditsiinitöötajate ja patsientidega üle kogu maailma, on aluseks meie tööle ning tänu sellele saame arendada uusi ning innovaatilisi lahendusi. Üle 30 aasta on ConvaTec hoidnud kogu maailmas haavaravi ja stoomihoolduse alal juhtivat positsiooni. Tänu uuendustele ja pühendunud töötajatele saame kindlustada meie tooteid kasutavatele inimestele, nii praegustele kui ka tulevastele põlvkondadele, parema ja tervema elu. Just seepärast usaldavad meid ja meie tooteid nii paljud”